สมาธิศรีแสงธรรม05 เครื่องมือวัดคนดี

การแยกแยะคนดี และคนไม่ดีบางทีจะเป็นการลำบากเพราะคนไม่ดีมักจะแฝงมาในรูปของคนดี อาจจะเป็นการแต่งตัว คำพูด หรือการเสแสร้งแกล้งทำให้หลงเชื่อเพื่อหวังในประโยชน์ของเขา หากเรามีเครื่องมือวัดคนดี คนไม่ดีแล้วจะเป็นการง่ายต่อการตัดสินเบื้องต้นได้ เป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตให้เราได้

สมาธิศรีแสงธรรม04 การคบมิตร

การเลือกคบคน นับเป็นภูมิคุ้นกันอย่างดีสำหรับชีวิต ถ้าคบคบพาลแล้วโอกาสจะพบความเจริญมีน้อย ทางแห่งความเสื่อมจะเปิดกว้างสำหรับเรา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการคบคน

สมาธิศรีแสงธรรม03

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการนำหลักอริยสัจ 4 มาช่วยในการคิด วิเคราะห์หาเหตุผลของต้นตอปัญหา หรือที่เรียกว่าสมุทัย หรือเหตุแห่งทุกข์ หาเหตุหาผลเพื่อจะไปให้สู่จุดหมาย หรือ นิโรธ ตามหลักพระพุทธศาสนนา

สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม02

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม
นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี
เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิิตประจำวัน ให้เกิดความเหมาะสมแก่วัย

จิตอาสาผู้ช่วยครูศรีแสงธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในบทเรียนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ซักถามกัน

สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม01

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวัน และวันศุกร์จะเพิ่มการแต่งชุดขาว สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์