ผ้าป่าการศึกษาพันธสัญญาความร่วมมือกับ ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนการกุศลโรงเรียนศรีแสงธรรม และให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง คุณธรรมนำความรู้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ท่านได้ลงนามเป็นพันธสัญญาว่าจะร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรม ให้เป็นทุกอย่างที่โรงเรียนควรจะเป็น และจะให้ความช่วยเหลือด้านครู บุคลากรจากต่างประเทศที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์กลางในพื้นที่แห่งนี้ในการจัดการศึกษาที่นำเอาคุณธรรมมาบูรณาการกับการศึกษา

ภาพประกอบ

ค่ายคุณธรรม นำชีวิต


โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม นำชีวิต สำหรับบุคคลากรโรงเรียนศรีแสงธรรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ทดลองฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพุทธด้วยตนเอง โดยจุดเน้นของค่ายมี ๔ ส ได้แก่ สนุก สาระ สงบ และสำนึก รวมถึงการมีระเบียบวินัยในตนเองด้วย

นักเรียนกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน

คู่มื่อจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ดาวน์โหลด

ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสำฤทธิ์ สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องและตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครู และนักเรียน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมีปริมาณมาก หากมีการจัดการขยะ จะส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่น้อยลง และส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น โครงการธนาคารขยะ เป็นแนวทางในการจัดการลดปริมาณขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมและชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะคัดแยกมาฝากธนาคาร ซึ่งทางร้านขายของเก่าจะมารับซื้อขยะคัดแยกจากโครงการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโครงการธนาคารขยะ ได้กำหนดราคาขยะโดยอิงราคาขยะกลาง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดระบบการจัดการขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
๒.๓ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะแก่ นักเรียน และครูในโรงเรียนศรีแสงธรรม
๒.๔ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๕ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออมในกลุ่มนักเรียนและครู
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
– นักเรียน และ ครูโรงเรียนศรีแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐%
๓.๒ คุณภาพ
– ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
– นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อการออมและการจัดการขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัจจันทร์ มัทยาทิพย์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป