สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม02

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม
นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี
เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิิตประจำวัน ให้เกิดความเหมาะสมแก่วัย