ดำนากล้าต้นเดียว ปี 56

กิจกรรมจิตอาสาดำนากล้าต้นเดียวของนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมประจำปี 2556 เป็นการนำเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดียวมาทดลองใช้กับที่ดินซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ในแปลงทดลองเกษตรของโรงเรียน โดยใช้พันธุ์ข้าว มะลิแดง กับ ข้าวหอมนิล เปรียบเทียบความเหมาะสมของดินในพื้นที่กับพันธุ์ข้าว