จิตอาสาปทุมพิทยาคารสู่ศรีแสงธรรม

ชมรมจิตอาสาจากโรงเรียนศรีประทุมวิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มาศึกษาดูงานและร่วมจัดกิจกรรมทำความดีด้ว­ยการปลูกป่าป้องกันยาเสพติดกับคณะครูและนั­กเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ไหว้ครูศรีแสงธรรม

วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญููต่อผู้มีพระคุณคือคุณครูที่ทำหน้าที่อบ­รมสั่งสอนศิษย์ด้วยความเมตตา หวังให้ศิษย์มีคุณธรรม มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังส่งเสริมเอกลักษณ์การอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะคือเคารพผู้ที่ควรเคารพ ทังนี้โรงเรียนยังได้มอบทุนการศึกษาพระครู­วิมลปัญญาคุณให้กับนักเรียนที่มีผลการเรีย­นดีในทุกปี

น้ำส้มควันไม้

wood vinegar

น้ำส้มควันไม้ (wood vinegar หรือ pyroligneous acid) เป็นของเหลวใส สีน้ำตาล มีกลิ่นควันไฟ ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไม้ให้กลายเป็นถ่านในสภาวะที่มีออกซิเจนจำกัด โดยมีอุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300 – 400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปากปล่องระหว่าง 80 – 150 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆ ในไม้จะสลายด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ เมื่อนำของเหลวที่ได้จากการควบแน่นมาเก็บในที่ร่มประมาณ 3 เดือน เพื่อให้เกิดการตกตะกอน จะแยกตัวเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใสหรือน้ำมันเบา(ลอยอยู่บนผิวน้ำ) ชั้นกลางเป็นน้ำส้มควันไม้ และน้ำมันดินหรือทาร์ตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุด
คุณประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ จาก เกษตรอินทรีวิถีไท
ด้านการเกษตร ควรใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน จึงจะเห็นผล น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นโทษภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ วิธีใช้ อัตราส่วน ตัวอย่างอัตราส่วน
1. ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเชื้อรา ผสมน้ำฉีดพ่นลงดินก่อนปลูกพืช 15 วัน 1:100 น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นความต้านทานโรค ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน 1:200 น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
3. ป้องกันศัตรูพืช ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน 1:200 น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
4. เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืข (ช่วยให้พืชผักและผลไม้มีรสหวาน) ผสมน้ำฉีดพ่นผลอ่อนหลังติดผลแล้ว 15 วันและพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน 1:500 น้ำส้ม 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
5. ป้องกันมดและแมลง ผสมน้ำราดหรือพ่นบริเวณที่มี 1:20 หรือใช้เข้มข้น น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
6. ป้องกันเชื้อราในยางพารา ทาหน้ายางพารา 1:20 น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
ด้านปศุสัตว์ (หมายเหตุ : หากใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่า 1:20 ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังในการใช้)

ประโยชน์ วิธีใช้ อัตราส่วน ตัวอย่างอัตราส่วน
1. เมื่อต้องการขับไล่เห็บ หมัด รักษาโรคเรื้อนของสัตว์ ผสมน้ำฉีดพ่นที่ตัวสัตว์ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง เข้มข้น น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
2. กำจัดกลิ่นและขับไล่แมลงในคอกสัตว์ ผสมน้ำราดพื้นคอกสัตว์ ทุก 7 วัน 1:100 น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
3. กำจัดกลิ่นขยะและป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่ ผสมน้ำราดหรือพ่นกองขยะ 1:100 น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป
ใช้อมแก้ปวดฟันก็ดี อัตราส่วน 1:1000

คำแนะนำ
ในการใช้ครั้งที่ 1-2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ผสมน้ำแล้วทำการฉีดพ่น
ในการใช้ครั้งถัดไป จึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะน้ำส้มควันไม้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีแสงธรรมจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี
ชั้นม.2
1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย โคตรมงคล
3. เด็กหญิงอรพรรณ เวชสาร
4. เด็กหญิงอรัญญา เวชสาร
5. เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงงาม

ชั้นม.3
6. เด็กหญิงณัฐยา ป้องคำ
7. เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
8. เด็กหญิงอัมพิกา พิมพ์ทวี
9. เด็กหญิงวิจิตรา สิงหธรรม

ชั้นม.6
10. นางสาวฐิติมา คำหาร
11. นางสาวชุตินันท์ กระจายศรี

รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เหรียญทองอันดับหนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
น.ส.โสดาพร เขียวสะอาด.
เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
เด็กหญิงวิจิตร สิงหธรรม
3.เด็กหญิงมนีนุช แก้วปัญญา

เหรียณทองอันดับหนึ่ง จัดสวนถาดแบบชื้น
1. นางสาวนิฐิรัตน์ ทองพูล
2. นางสาวการุณรัตน์ จักรได้
3. นางสาววนิดา มาษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่ามีจิตสาธารณะ
1. นายชณที นามเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖