รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีแสงธรรมจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี
ชั้นม.2
1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย โคตรมงคล
3. เด็กหญิงอรพรรณ เวชสาร
4. เด็กหญิงอรัญญา เวชสาร
5. เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงงาม

ชั้นม.3
6. เด็กหญิงณัฐยา ป้องคำ
7. เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
8. เด็กหญิงอัมพิกา พิมพ์ทวี
9. เด็กหญิงวิจิตรา สิงหธรรม

ชั้นม.6
10. นางสาวฐิติมา คำหาร
11. นางสาวชุตินันท์ กระจายศรี

รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เหรียญทองอันดับหนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
น.ส.โสดาพร เขียวสะอาด.
เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
เด็กหญิงวิจิตร สิงหธรรม
3.เด็กหญิงมนีนุช แก้วปัญญา

เหรียณทองอันดับหนึ่ง จัดสวนถาดแบบชื้น
1. นางสาวนิฐิรัตน์ ทองพูล
2. นางสาวการุณรัตน์ จักรได้
3. นางสาววนิดา มาษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่ามีจิตสาธารณะ
1. นายชณที นามเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖