รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนศรีแสงธรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ดังนี้
1.รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 จำนวน 30 คน
2.รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 จำนวน 25 คน

หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา
2.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม

สอบคัดเลือก
ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2556
ม.4 วันที่ 3 เมษายน 2556

ประกาศผล/รายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2556