ตนเตือนตนนั่นหล่ะดี

“ผู่อื่นสอนให้มันเกิดโมโห โตสอนโตมันจั่งสอนได้”เป็นภาษิตอีสานที่นักปราชญ์โบราณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นคติ ข้อคิดเตือนใจในการอยู่ในสังคม
คนเราต้องหมั่นตรึกตรองสำรวจหาข้อบกพร่องตนเองเสมอ การปรับปรุง แก้ไขหากไม่รู้จักจุดบกพร่องตนเองแล้วจะยากในการฝึกฝนตนเอง การนำหลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นทางแห่งความเจริญ จึงสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ตนเตือนตนนั่นแหละดี”

ความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักรับความรับผิดชอบ เป็นผลมาจากการกระทำของเราตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ควรทำตัวให้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง หรือตัวอย่างที่ดีในสังคมให้ได้ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ การรักษาระเบียบวินัยเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง

ผ้าป่าสร้างอาคารเรียนศรีแสงธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.ศิริ การเจริญดี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุเจนต์ ศรีสุข ประธานกรรมการบริษัทสินมิตรจำกัด เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม

การศึกษาต้องเน้นคุณธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรในงานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน เป็นการเน้นย้ำให้จัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ ยิ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนที่นี่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข