ไนแองการ่าเอเซีย

ไนแองการ่าแห่งเอเซีย เป็นคำเปรียบเทียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งอยู่สุดเขตของลาวทางใต้ ถัดขึ้นมาหน่อยจะเป็นน้ำตกหลี่ผี มักจะได้ยินคำว่า “หลี่ผีสีทันดร” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไปตามซอกหินลักษณะคล้ายแกรนแคนยอนในอเมริกาแต่น้ำตกหลี่ผีจะไม่ลึกเท่าแกรนแคนยอน และน้ำตกผาส้วมเมีองบาเจียง ที่อยู่ตอนบนขึ้นมาจากปากเซ เป็นน้ำตกที่สวยงามเปรียบเสมือนห้องหอ เล่ากันเป็นตำนานว่าเป็นห้องหอของท้าวบาเจียง จึงได้ชื่อว่าผาส้วม ที่มีความหมายว่าห้องหอนั่นเอง

สมาธิศรีแสงธรรม 13 พุทโธ คือผู้รู้

การระลึกถึงพุทโธ เป็นคำบริกรรมเพื่อให้มีสติระลึกรู้ ในความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือการรู้จักตน มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร รู้ว่ามีกิเลสตัวไหนครอบงำเราอยู่ เมื่อรู้แล้วจะป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีไหนจะได้เท่าทันกันทั้งในแง่การแก้ไข ในแง่การป้องกันจึงเรียกว่าเป็นสายกลาง คำว่าสายกลางต้องทันกันถ้าต้องการผลก็ต้องดูเหตุ ถ้าปราศจากเหตุผลก็ไม่ใช่พุทธะ เมื่อเราฝึกฝนเตรียมตัว ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ว่ากาลสถานที่ไหนๆ จึงเป็นผู้เบิกบาน

สมาธิศรีแสงธรรม12 ดีใดไม่มีโทษดีนั้นประเสริฐ

การพัฒนาตนด้วยการสำรวจความบกพร่อง ความถนัดของตนเองจะได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เป็นคุณธรรมที่ควรมีไว้ประจำตัว การกระทำใดๆที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดหลักศีลธรรมนั่นคือมีคุณธรรม ควรให้มีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ให้พร้อมกัน

ศรีแสงธรรมนำสู่อาเซียนเที่ยวปราสาทวัดพู

โรงเรียนศรีแสงธรรม นำเข้าสู่อาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากโรงเรียนศรีแสงธรรมประมาณ 100 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก เป็นปราสาทขอมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยวรมันที่ 7

สมาธิศรีแสงธรรม ความเคารพ

ความเคารพ เป็นความตระหนักซาบซึ้งรู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในวาระสัปดาห์วันแม่แห่งชาติมาถึงก็ขอให้ทุกท่านแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณของแม่ของชาติ แม่ของเราเอง แสดงถึงการได้ฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในสัมมาคารวะ รู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

การพับกล่องนม

นักเรียนสาธิตการพับกล่องนมเพื่อนำไปขายเป็นกิจกรรมในวันแม่ เกี่ยวกับธนาคารขยะของโรงเรียนศรีแสงธรรม หลังจากอบรมการคัดแยก และการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมาธิในวันแม่

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันแม่ วันนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ากราบแม่ใน