สมาธิในวันแม่

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันแม่ วันนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ากราบแม่ใน

สมาทานศีลแปล10

สมาทานศีลห้าแปลเป็นกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือความดี ความชั่ว การดำเนินชีวีตของเราต้องเลือกอยางใดอย่างหนึ่งถ้าพอใจดีก็ไม่ทำชั่ว ถ้ายินดีในการทำชั่วก็รังเกียจทำดี การสมาทานศีลแปลนี้เพื่อให้เป็นเครื่องระลึก เตือนตนว่าถ้าไม่ทำดีแล้วก็คือการทำชั่ว ซึ่งควรละเว้น