สมาธิศรีแสงธรรม 13 พุทโธ คือผู้รู้

การระลึกถึงพุทโธ เป็นคำบริกรรมเพื่อให้มีสติระลึกรู้ ในความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือการรู้จักตน มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร รู้ว่ามีกิเลสตัวไหนครอบงำเราอยู่ เมื่อรู้แล้วจะป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีไหนจะได้เท่าทันกันทั้งในแง่การแก้ไข ในแง่การป้องกันจึงเรียกว่าเป็นสายกลาง คำว่าสายกลางต้องทันกันถ้าต้องการผลก็ต้องดูเหตุ ถ้าปราศจากเหตุผลก็ไม่ใช่พุทธะ เมื่อเราฝึกฝนเตรียมตัว ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ว่ากาลสถานที่ไหนๆ จึงเป็นผู้เบิกบาน