ดาวน์โหลด

ขอบข่ายการบริหารการจัดการศึกษามัธยมศึกษา >>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
คู่มือจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน >>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
คู่มือเข้าค่ายคุณธรรม >>>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
V_R_ASEAN >>>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเีพียงด้านการศึกษา>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด

รายงานการวิจัยการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี >>>>>>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
แบบรักษาค่าพยาบาลครูเอกชน >>>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. ดาวน์โหลด
คู่มือเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยเทคนิคSRI>>>>>>>>>>>>> ดาวน์โหลด

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51>>>>>>>>ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s