โรงเรียนศรีแสงธรรม

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม

๑. ความเป็นมาของโรงเรียนศรีแสงธรรม

พระครูวิมลปัญญาคุณ(นพพร สู่เสน )เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ได้เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ จึงมีแนวคิดมุ่งมั่นหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการให้โอกาสทางการศึกษา สอดแทรกด้วยธรรมะ เพื่อการครองชีพในสังคมอย่างผาสุขและยั่งยืน
ต่อมา คุณสุเจนต์-คุณสุนัน,คุณจารุวัฒน์ ศรีสุข และคณะ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๗๐ไร่ สร้างวัดป่าศรีแสงธรรม และอีก ๑๘ ไร่ ¬สร้างโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาแบบบูรณาการตามแนววิถีพุทธ
ดร.ดวน มาร์ตี้ ฮวง (นักวิชาการชาวสวิสเซอร์แลนด์) ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าศรีแสงธรรม และปรึกษาหารือกันถึงเรื่องก่อตั้งโรงเรียนการกุศล เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในสังคมชนบทที่ห่างไกล และได้มีศรัทธาบริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารของโรงเรียน จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนศรีแสงธรรม จึงได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ที่ตั้งของโรงเรียนศรีแสงธรรม เลขที่ ๒๑๒ ม. ๕ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ “อบ(๓)๐๐๑/๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้ชื่อว่า: “โรงเรียนศรีแสงธรรม” , อักษรย่อ “ศ.ส.ธ.” อังกฤษ: “SISAENGTHAM SCHOOL” ,อักษรย่ออังกฤษ : “S.S.T.” โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ (นพพร สู่เสน )เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต นายณัฐพล จันทร์สอน เป็นผู้จัดการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่เขตประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓ มี ดร.สมชาย ฐานเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

แผนที่การเดินทาง แผนที่การเดินทาง

ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ”
คติธรรม
“ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ” ในหมู่มวลมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า-สีเหลือง

วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในการสื่อสาร ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มศักยภาพ เป็นที่พึงพอใจในชุมชน
๓.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๔. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีแสงธรรม อ่านต่อ>>

2 responses to “โรงเรียนศรีแสงธรรม

  1. อยากมีความรู้เรื่องโซลาเซลล์ เพื่อนำไปใช้แทนพลังงานไฟฟ้าที่บ้าน ค่าใช้จ่ายแพงไหมคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s