สมาธิศรีแสงธรรม 09 สังคมน่าอยู่ด้วยกฏระเบียบ

ระเบียบวินัยเป็นเครื่องร้อยรัดให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะคนหมู่มากเมื่อมาอยู่รวมกันย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ ความนึกคิด จิตใจที่แตกต่าง แต่ส่วนที่ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ย่อมมีกติการ่วมกันเป็นระเบียบ วินัย กฏ หรือตามแต่สังคมนั้นๆจะตั้งขึ้นถ้าเป็นสังคมระดับประเทศก็จะออกมาในรูปกฏหมาย พรบ.ฯลฯ

สมาธิศรีแสงธรรม 08 “การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์”

การสร้างความดี ทำตัวให้เป็นประโยชน์เปรียบเสมือนน้ำที่ไปอยู่ที่ไหนก็ให้ความชุ่มเย็น เป็นประโยชน์แกสถานที่นั้นๆ คนเรามีน้ำอยู่ในร่างกายถึง 70% ควรระลึกทำตัวให้เป็นคนดีมีประโยชน์ดังเช่นน้ำ