ตนเตือนตนนั่นหล่ะดี

“ผู่อื่นสอนให้มันเกิดโมโห โตสอนโตมันจั่งสอนได้”เป็นภาษิตอีสานที่นักปราชญ์โบราณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นคติ ข้อคิดเตือนใจในการอยู่ในสังคม
คนเราต้องหมั่นตรึกตรองสำรวจหาข้อบกพร่องตนเองเสมอ การปรับปรุง แก้ไขหากไม่รู้จักจุดบกพร่องตนเองแล้วจะยากในการฝึกฝนตนเอง การนำหลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นทางแห่งความเจริญ จึงสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ตนเตือนตนนั่นแหละดี”