โครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษา “ต้นกล้าศรีแสงธรรม”

การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่เอื้ออำนวยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการไม่พร้อมการมีบุตรก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ ทางโรงเรียนมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้ทุนการศึกษา มีการจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง และชุดนักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล
การจัดโครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษาต้นกล้าศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายและผู้ปกครองที่สูงวัย ทางโรงเรียนจึงต้องทำโครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตสมวัยเป็นคนดีช่วยเหลือตนเองได้และสรรค์สร้างประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป
การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน การให้ทุนการศึกษาไม่ได้เป็นการผูกมัด ท่านสามารถเลือกจำนวนนักเรียน และเลือกทุนที่จะมอบในระยะสั้นคือ ๑ ปี ระยะกลาง ๓ ปี ระยะยาวคือ ๖ ปี การบริจาคทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีแสงธรรมยังสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีกับโครงกาจ่าย ๑ ได้ ๒ ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดหยอดภาษี 200% (ตรวจสอบ)

ติดต่อบริจาคได้ที่ รร.ศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0862331345
หรือ โอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”
เลขที่บัญชี 786-0-06333-3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s