จิตอาสาผู้ช่วยครูศรีแสงธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในบทเรียนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ซักถามกัน

สมาธิก่อนเข้าเรียนศรีแสงธรรม01

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวัน และวันศุกร์จะเพิ่มการแต่งชุดขาว สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์