ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ บริจาค 3,000,000.บาท สร้างอาคารเรียน

บ. ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสมพร หอพรสิริ, คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณชัยพร หอพรสิริ, คุณกัลป์ หอพรสิริ ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศรีแสงธรรม จำนวน 3,000,000 บ. (สามล้านบาทถ้วน). ขออนุโมทนา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ใบโอนเงิน

ผ้าป่าสร้างอาคารเรียนศรีแสงธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.ศิริ การเจริญดี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุเจนต์ ศรีสุข ประธานกรรมการบริษัทสินมิตรจำกัด เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารเรียน


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า กับ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดร.ศิริ การเจริญดี และคุณสุเจนต์ ศรีสุข เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ในวันที่ 23 ต.ค.55 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีี และรับฟังโอวาทธรรมจาก หลวงพ่อพระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ชัยมงคล (ผาน้ำย้อย) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนได้ที่
ภาพการก่อสร้าง >>>>>>>>>>>> ชมภาพ

ผู้ร่วมบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค หรือสามารถบริจาคผ่านบัญชี “โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862 006 4355 หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786-006-3333 แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อจะนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ sisaengtham@hotmail.com เพื่อทางโรงเรียนจะออกไปเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน
1.นางสาวธีราพร ขยันการ>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1,999 บ.

โครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษา “ต้นกล้าศรีแสงธรรม”

การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่เอื้ออำนวยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการไม่พร้อมการมีบุตรก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ ทางโรงเรียนมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้ทุนการศึกษา มีการจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง และชุดนักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล
การจัดโครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษาต้นกล้าศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายและผู้ปกครองที่สูงวัย ทางโรงเรียนจึงต้องทำโครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตสมวัยเป็นคนดีช่วยเหลือตนเองได้และสรรค์สร้างประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป
การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน การให้ทุนการศึกษาไม่ได้เป็นการผูกมัด ท่านสามารถเลือกจำนวนนักเรียน และเลือกทุนที่จะมอบในระยะสั้นคือ ๑ ปี ระยะกลาง ๓ ปี ระยะยาวคือ ๖ ปี การบริจาคทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีแสงธรรมยังสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีกับโครงกาจ่าย ๑ ได้ ๒ ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดหยอดภาษี 200% (ตรวจสอบ)

ติดต่อบริจาคได้ที่ รร.ศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0862331345
หรือ โอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”
เลขที่บัญชี 786-0-06333-3

ผ้าป่าการศึกษาพันธสัญญาความร่วมมือกับ ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนการกุศลโรงเรียนศรีแสงธรรม และให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง คุณธรรมนำความรู้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ท่านได้ลงนามเป็นพันธสัญญาว่าจะร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรม ให้เป็นทุกอย่างที่โรงเรียนควรจะเป็น และจะให้ความช่วยเหลือด้านครู บุคลากรจากต่างประเทศที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์กลางในพื้นที่แห่งนี้ในการจัดการศึกษาที่นำเอาคุณธรรมมาบูรณาการกับการศึกษา

ภาพประกอบ