ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์รุ่น5-7

106098154_3158814847568558_524813416968347042_n

ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

อบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ คอร์ส 2 วัน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตรสู้ภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ AC. DC
2 หลักสูตรบ้านกินแดด และชุดนอนนา
3 หลักสูตรระบบออนกริดสำหรับบ้านพักอาศัย (กองโจรโซล่าร์เดิม) และระบบไฮบริดแบบผสมผสาน

106088015_3167445440038832_271265216319952995_n

โรงพยาบาลธวัธบุรี

กำหนดการอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา 08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสารการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

เวลา 10.30-10.45 พักเบรค

 

เวลา 10.45-12.00 น.

1) สาธิตการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์

2) สาธิตการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ (พญาแล้งลงหนอง)

 

เวลา 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 14.30 น. สอนการติดตั้งระบบอ๊อฟกริด (บ้านกินแดด) และชุดนอนนา

เวลา 14.30 – 14.45 พักเบรค

เวลา 14.45 – 16.30 น. สอนการติดตั้งระบบออนกริด (โซล่าร์กองโจรเดิม)

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร

เวลา 09.00 – 10.30  น. บรรยายหัวข้อ “การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งาน” และตอบคำถาม

เวลา 10.30 -10.45 น.พักเบรค

เวลา 10.45- 11.20 น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าร์เซลล์กับการไฟฟ้า”

เวลา 11.20 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

106070745_3172811499502226_727240303349623109_n

ตารางการอบรมเดือนสิงหาคม 2563

รุ่นที่ 5 วันที่  1-2 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 7 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

สอนติดตั้งโซล่าร์เซลล์

ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ของโรงเรียนที่จะประกาศทางหน้าเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/8x969UYE3H1tqavp8

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนที่สมบูรณ์และจะประกาศรายชื่อก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าละทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ถ้ามีผู้ติดตาม 500 บาท แต่ไม่ได้เข้าอบรม โดยชำระค่าอบรมได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 – 017-8586 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะให้จัดอบรมเป็นการเฉพาะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ท่านจึงจะเปิดอบรมรอบพิเศษตามวันเวลาที่ต้องการ

ประกาศวันที่  3 กรกฏาคม  2563

ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์รุ่น 1-5

103412146_3114311578685552_5568961531577375490_n

ช่างขอข้าวเวอร์ชั่นเสื้อเขียว

อบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ คอร์ส 2 วัน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตรสู้ภัยแ้งด้วยแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ AC. DC
2 หลักสูตรบ้านกินแดด และชุดนอนนา
3 หลักสูตรระบบออนกริดสำหรับบ้านพักอาศัย (กองโจรโซล่าร์เดิม)

 

ชุดพญาแล้งลงหนอง

กำหนดการอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา 08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสารการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

เวลา 10.30-10.45 พักเบรค

 

เวลา 10.45-12.00 น.

1) สาธิตการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์

2) สาธิตการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ (พญาแล้งลงหนอง)

 

เวลา 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 14.30 น. สอนการติดตั้งระบบอ๊อฟกริด (บ้านกินแดด)

เวลา 14.30 – 14.45 พักเบรค

เวลา 14.45 – 16.30 น. สอนการติดตั้งระบบออนกริด (โซล่าร์กองโจรเดิม)

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร

เวลา 09.00 – 10.30  น. บรรยายหัวข้อ “การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งาน” และตอบคำถาม

เวลา 10.30 -10.45 น.พักเบรค

เวลา 10.45- 11.20 น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าร์เซลล์กับการไฟฟ้า”

เวลา 11.20 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

 

 

104207107_3114311585352218_3890809340313668177_n

การติดตั้งระบบออนกริดขนาด 219 กิโลวัตต์

รายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นดังนี้

รายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นดังนี้

รุ่น 1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

1. คุณรัฐพงษ์ หว่านทอง 2.คุณรัตติกร หว่านทอง
3. คุณจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ 4.ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ประกลาง
5. คุณบุญช่วย เกสันเทียะ 6. คุณธรรมวิชัย ไม้งาม
7. คุณไพรัตน์ ผลาศักดิ์ 8.คุณวันชาติ เอี้ยวถาวรกุล 
9.คุณเจริญสุข นิ่มนวล 10.คุณ รัตนะ โพธิ์สุวรรณ 11.คุณสิทธวีร์ มิตรพระพันธ์ 12.คุณไพร ใจหาญ
13. คุณภูมินทร์ ปัททุม 14. คุณจักรินทร์ อนันต์กิตติปัญญา
15. คุณพิสิษฐ์ อมรพฤติวงศ์ 16. น.ส.จุฑามาศ บัวบาน
17. คุณทวีวัฒน์ วิริยะโฆษิตสกุล 18-20 พระสุชาติ สุจิณโณ
21. คุณเจษสันต์ ชัยสัมพันธ์สกุล. 22.คุณอานนท์ เข็มเพชร
23. คุณกฤษณ์ชัย จันคณา 24.คุณสุวิทา โชตึก
25. คุณอุดร อภัย

 

รุ่น 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563


1.คุณประวิทย์ สมานิตย์ 2. คุณพิมพ์พิศา พรพัชรสกุล
3. พระปลัดวิสุทธิ์ศรี 4. คุณจีรัง อ่ำแจ้ง
5. คุณชุมพร อ่อนโพทา 6.คุณฉัตรชัย ภูแป้ง
7. คุณกันตพัฒน์ สวัสดิ์สิริเดชา 8. คุณณัฐธพงษ์ รัตนวงกด
9. คุณณฐพงษ์ เจียงทองเลื่อน. 10.คุณณัฐธพงษ์ บุตรศรีวงศ์
11. คุณบุญเลิศ โพธิ์ขาว 12. คุณสณฑ์ทอง แก่นจันทร์
13. คุณภาคิน ลิขิตจารุเดช. 14.คุณปิยะพงษ์ แก้วพร
15. คุณสิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร. 16. คุณวัชระ ชัยสุระ
17. คุณณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข. 18.คุณเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง
19. คุณสมใจ นิ่มอนงค์ 20 คุณสมยงค์ ศรีบุรินทร์ 21 คุณอนุรักษ์ อุผำ


รุ่นพิเศษ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1-2 กรกฎาคม 2563


รุ่น 3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563


1. คุณสุรเดช​ เกียรติพัฒนาชัย 2.คุณเฉลิมพล คมสัน
3. คุณเพชร ร่มเย็น 4.คุณยอด ร่มเย็น
5. คุณนันท์มนัส อักษราปกรณ์ชัย. 6. คุณสมหมาย สมผิว
7. คุณประวิทย์ จันทะเกษ 8. น.ส.คริษฐพัชร์ สุขสวัสดิ์
9. คุณสุทัตตา หลิ่วรุ่งเรือง. 10. คุณวิภา เอื้อศิริพันธ์
11. คุณภาวุฒิ ศศิวิมลพันธ์ 12.คุณกิตตาภา ศศิวิมลพันธ์
13. คุณอลงกรณ์ แต้สุวรรณ. 14.พ.จ.อ.สมยศ คำสอน 15.คุณพิชัย จงกำโชค 16.คุณอภิชา วิภาพรศุภกุล 17.คุณมานพ บุราศรี 18 คุณน้ำเพชร สุวรรณกูฏ 19. คุณนพดล ดวงสินธุ์ 20.คุณสุรเชษฐ์ แสนสุข 22 คุณชาตรี ศรีมงคล 23. คุณนเรศ สอนสืบ 24.คุณณัฐธัญ คงรักษา 25 คุณวีระศักดิ์ ธุระหาญ

รุ่น 4 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

1. คุณศุภเดช สายหยุด 2.คุณธนนท์ คงแก้ว
3. คุณธนกร บุตรแก้ว 4.คุณธวัธชัย คงแก้ว
5. คุณมนตรี ลิ่มเซ่ง 6. คุณภีระยุทธ ยุวดี
8. คุณพิทักษ์ วันชา 9.คุณภูวนะ แต่งประกอบ
10.คุณนิติ ทิพย์วงศา 11.คุณเพทาย ฉันไชย 12 คุณกุลธวัธ เฉิดรัศมี 13 คุณธวัธชัย วงศ์สว่างพานิชย์

 


รุ่นพิเศษ 2 กรมชลประทาน

 

 

 

552487

ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ของโรงเรียนที่จะประกาศทางหน้าเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ จะมีลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนอีกครั้ง

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนที่สมบูรณ์และจะประกาศรายชื่อก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าละทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ถ้ามีผู้ติดตาม 500 บาท แต่ไม่ได้เข้าอบรม โดยชำระค่าอบรมได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 – 017-8586 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะให้จัดอบรมเป็นการเฉพาะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ท่านจึงจะเปิดอบรมรอบพิเศษตามวันเวลาที่ต้องการ

ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

101058609_3093806550736055_1791067487748489216_n

ทีมงานช่างขอข้าว

เปิดอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ คอร์ส 2 วัน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตรสู้ภัยแ้งด้วยแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ AC. DC
2 หลักสูตรบ้านกินแดด และชุดนอนนา
3 หลักสูตรระบบออนกริดสำหรับบ้านพักอาศัย (กองโจรโซล่าร์เดิม)

พญาแล้งลงหนอง

ชุดสูบน้ำ พญาแล้งลงหนอง

กำหนดการอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา 08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสารการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

เวลา 10.30-10.45 พักเบรค

 

เวลา 10.45-12.00 น.

1) สาธิตการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์

2) สาธิตการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ

 

เวลา 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 14.30 น. สอนการติดตั้งระบบอ๊อฟกริด (บ้านกินแดด)

เวลา 14.30 – 14.45 พักเบรค

เวลา 14.45 – 16.30 น. สอนการติดตั้งระบบออนกริด (โซล่าร์กองโจรเดิม)

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร

เวลา 09.00 – 10.30  น. บรรยายหัวข้อ “การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งาน” และตอบคำถาม

เวลา 10.30 -10.45 น.พักเบรค

เวลา 10.45- 11.20 น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าร์เซลล์กับการไฟฟ้า”

เวลา 11.20 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

101068645_3093204147462962_1174900492937986048_n

ชุดนอนนา กับพญาแล้งลงหนอง

ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ของโรงเรียนที่จะประกาศทางหน้าเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ จะมีลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนอีกครั้ง

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนที่สมบูรณ์และจะประกาศรายชื่อก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าละทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ถ้ามีผู้ติดตาม 500 บาท แต่ไม่ได้เข้าอบรม โดยชำระค่าอบรมได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 – 017-8586 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะให้จัดอบรมเป็นการเฉพาะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ท่านจึงจะเปิดอบรมตามวันเวลาที่ต้องการ

100073649_3085442974905746_3696278176679329792_n

ชุดคิทการติดตั้ง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 

รุ่น 1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

คุณรัฐพงษ์ หว่านทอง
คุณรัตติกร หว่านทอง
คุณจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ประกลาง
คุณบุญช่วย เกสันเทียะ
คุณธรรมวิชัย ไม้งาม
คุณไพรัตน์ ผลาศักดิ์
คุณเดชฤทธิ์ ศิริอัครวินทร์ (ทีมงาน)
คุณภูมินทร์ ปัททุม
คุณจักรินทร์ อนันต์กิตติปัญญา
คุณพิสิษฐ์ อมรพฤติวงศ์
น.ส.จุฑามาศ บัวบาน
คุณทวีวัฒน์ วิริยะโฆษิตสกุล
พระสุชาติ สุจิณโณ
คุณเจษสันต์ ชัยสัมพันธ์สกุล
คุณอานนท์ เข็มเพชร

รุ่น 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

คุณประวิทย์ สมานิตย์
คุณพิมพ์พิศา พรพัชรสกุล
พระปลัดวิสุทธิ์ศรี
คุณจีรัง อ่ำแจ้ง
คุณชุมพร อ่อนโพทา
คุณฉัตรชัย ภูแป้ง
คุณกันตพัฒน์ สวัสดิ์สิริเดชา
คุณณัฐธพงษ์ รัตนวงกด
คุณณฐพงษ์ เจียงทองเลื่อน
คุณณัฐธพงษ์ บุตรศรีวงศ์
คุณบุญเลิศ โพธิ์ขาว
คุณสณฑ์ทอง แก่นจันทร์
คุณภาคิน ลิขิตจารุเดช
คุณปิยะพงษ์ แก้วพร
คุณสิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร
คุณวัชระ ชัยสุระ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
คุณเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง
คุณสมใจ นิ่มอนงค์

รุ่น 3 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2563

คุณสุรเดช​ เกียรติพัฒนาชัย
คุณเฉลิมพล คมสัน
คุณเพชร ร่มเย็น
คุณยอด ร่มเย็น
คุณนันท์มนัส อักษราปกรณ์ชัย
คุณสมหมาย สมผิว
ประวิทย์ จันทะเกษ

รุ่น 4 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2563

คุณศุภเดช สายหยุด
คุณธนนท์ คงแก้ว
คุณธนกร บุตรแก้ว
คุณธวัธชัย คงแก้ว
คุณมนตรี ลิ่มเซ่ง
คุณภีระยุทธ ยุวดี
คุณพิทักษ์ วันชา
คุณภูวนะ แต่งประกอบ
คุณนิติ ทิพย์วงศา

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วรายชื่อตกหล่น หรือไม่ตรงแจ้งทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊ค หรือโทร 086 233 1345

เส้นทางการเดินทางมายังโรงเรียนศรีแสงธรรม https://acsst.wordpress.com/2017/08/09/sisaengtham-trip/ (ห้ามตาม GPS ไม่งั้นท่านจะหลงเข้าป่ามัน)

 

อบรมโซล่าร์เซลล์เบื้องต้นรุ่น 28

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น 
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

1-2 กุมภาพันธ์ 2563

1.รับจำนวน 30 คน
2.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกทำ 2,500 บาท/คน
3.ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ทำเสร็จนำกลับบ้านด้วย 3,500 บาท

4. รวม 6,000 บาท

————มีอาหารพร้อม ที่พักในโรงเรียน————————–

“”””””””””””””””””””เรียนรู้ง่าย ทำได้ ใช้เป็น”””””””””””””
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมัคร และค่าอุปกรณ์ ก่อนเข้าอบรม หรือไม่เกินวันที่   20 มกราคม 2563 เพื่อทางโรงเรียนจะสั่งอุปกรณ์ได้ทัน

49838198_2111284452321608_4639504929625473024_n (1)

ชุดนอนนา 1,500 วัตต์ เพื่อมาเป็นชุดสอนหรือท่านที่สนใจต้องการนำกลับไปใช้สามารถสั่งจองอุปกรณ์ล่วงหน้าและติดตั้งเพื่อนำกลับไปใช้งานได้

 

ชุดสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เป็นชุดที่สองสำหรับการแนะนำวิธีการต่อ วิธีการติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้นำไปใช้งานได้เอง

 

ชิ้นงานที่ 1 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fd_vbiawPdxB.js%3Fversion%3D44%23cb%3Df314e27d0408708%26domain%3Dacsst.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Facsst.wordpress.com%252Ff1bd303159f27a%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsisaengtham.ac.th%2Fposts%2F2111604105622976&locale=th_TH&sdk=joey&width=530

64788128_2363113830472001_6809451613065838592_n

 

สนใจเข้าร่วมฝึกทำติดต่อ
Fb: พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม
โทร 086 233 1345,
โอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์ ที่บัญชี
“น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว 786-017-8586 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ Inbox หรือ sisaengtham@hotmail.com เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และสั่งอุปกรณ์ จึงจะนับเป็นการจองที่สมบูรณ์ ซึ่งทางผู้จัดจะได้ส่งเอกสารอบรมล่วงหน้าให้เตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

ปล.เนื่องจากมีโปรแกรมอบรมให้หน่วยงานตลอดไม่มีเวลาจัดให้บุคคลทั่วไป จึงเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ หากเต็มจะปิดรับสมัครทันที

 

อบรมโซล่าร์เซลล์ 20

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโซล่าร์เซลล์เบื้องต้นรุ่น 20
27-28 เมษายน 2562

รุ่น20.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น 
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

1.รับจำนวน 25 คน
2.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกทำ 2,500 บาท/คน
3.ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ทำเสร็จนำกลับบ้านด้วย 3,500 บาท

————มีอาหารพร้อม ที่พักในโรงเรียน————————–

“”””””””””””””””””””เรียนรู้ง่าย ทำได้ ใช้เป็น”””””””””””””
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมัคร และค่าอุปกรณ์ ก่อนเข้าอบรม หรือไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อทางโรงเรียนจะสั่งอุปกรณ์ได้ทัน

49838198_2111284452321608_4639504929625473024_n (1)

ชุดฝึกที่ต้องทำแล้วนำกลับบ้าน

ชุดนอนนา 1,500 วัตต์ เพื่อมาเป็นชุดสอนหรือท่านที่สนใจต้องการนำกลับไปใช้สามารถสั่งจองอุปกรณ์ล่วงหน้าและติดตั้งเพื่อนำกลับไปใช้งานได้

 

ชุดสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เป็นชุดที่สองสำหรับการแนะนำวิธีการต่อ วิธีการติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้นำไปใช้งานได้เอง

 

ชิ้นงานที่ 1 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fd_vbiawPdxB.js%3Fversion%3D44%23cb%3Df314e27d0408708%26domain%3Dacsst.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Facsst.wordpress.com%252Ff1bd303159f27a%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsisaengtham.ac.th%2Fposts%2F2111604105622976&locale=th_TH&sdk=joey&width=530

โคมไฟถนน ที่ทุกคนควรทำเป็น

ชิ้นงานการอบรมสำหรับระบบไฟส่องสว่าง

img_3457

สนใจเข้าร่วมฝึกทำติดต่อ
Fb: พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม
โทร 086 233 1345,
โอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์ ที่บัญชี
“น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี 786-0-15332-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ sisaengtham@hotmail.com เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และสั่งอุปกรณ์ จึงจะนับเป็นการจองที่สมบูรณ์

ปล.เนื่องจากมีโปรแกรมอบรมให้หน่วยงานตลอดไม่มีเวลาจัดให้บุคคลทั่วไป จึงเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ หากเต็มจะปิดรับสมัครทันที
18 มีนาคม 2562

 

 

โรงไฟฟ้าลำตะคอง

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

52602614_2178399128943473_773924721300340736_n

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีแสงธรรมไปเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 

โดยวันแรกมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าสูบบกลับเขื่อนลำตะคอง แนวคิดการรองรับอนาคตการเสรีโซล่าร์เซลล์สำหรับประชาชนทั่วไปติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อส่งไฟเข้าระบบจำหน่ายได้ตอนกลางวันที่บางคนไม่มีการใช้งานก็สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายโดยมาคิดเงินกันสิ้นเดือนถ้าใช้ไฟจากสายส่งมากกว่าที่ผลิตได้ก็ให้จ่ายค่าไฟ แต่ถ้าผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ได้มากกว่าการใช้งานในเดือนนั้นก็ได้รับเงินจากรัฐ ทุกหกเดือนจะมาคิดบัญชีกัน หรือสิ้นปีค่อยมาหักลบกลบหนี้กัน

 

 

ระบบนี้หากมีเรื่องของการกักเก็บพลังงานเข้ามาแล้วอาจจะเพิ่มราคาการช่วยจ่ายในเวลาพีค หรือเวลาที่ต้องการไฟสูงสุดเช่นตอนบ่ายสองโมงในวันทำงานปกติ และตอนหัวค่ำ เหมือนภารกิจของโรงไฟฟ้าสูบกลับเขื่อนลำตะคอง ที่มีการนำไฟฟ้าในช่วงที่ไม่ได้ใช้มาสูบน้ำขึ้นบนหลังเขา แล้วปล่อยน้ำลงมาปั่นไฟในตอนที่ต้องการใช้งานอย่างรีบด่วน เพื่อช่วยเสริมระบบการผลิตหลักอย่างเช่นปัจจุบัน และยังช่วยเรื่องการกู้ระบบอย่างเช่นโรงไฟฟ้าหลักมีปัญหาดับกระทันหัน ต้องหาระบบไฟสำรอง ต้องใช้เขื่อนลำตะคองช่วยพยุงระบบไว้หลายชั่วโมงเพื่อมีเวลาเพียงพอให้เจ้าหน้าที่กู้ระบบต่างๆได้ ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและอื่นๆ อืกมากมาย

53071321_2178406585609394_3729798987675336704_o

นอกจากนี้ยังมีกังหันลมปั่นไฟอีก 12 ต้นขนาด 24 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และกำลังเตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในภาคอิสาน ด้วยหุ่นยนต์ HBOT อนาคตอันใกล้นี้หามีงบประมาณ หรือมีผู้สนับสนุนอาจจะเห็นศูนย์เรียนรู้ที่ทันสมัยในโรงเรียนศรีแสงธรรมก็เป็นได้ ตอนนี้ก็เป็นแค่ฝันลมๆ แล้งๆ ไปก่อน ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจริง

 

 

โซล่าร์ลอยน้ำ

Smart Hybrid System

39521886_1908338899282832_4974143329353596928_o.jpg

โซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ บนทุ่นลอยน้ำภายในวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อจ่ายไฟฟ้าใหักับสถานีวิทยุเสียงธรรมที่เปิดตลอด 24 ชม. เนื่องจากพื้นที่ว่างมีการเพาะปลูกป่าเต็มไปหมด เหลือเพียงในสระน้ำที่ขุดเก็บกักน้ำไว้ใช้จึงต้องทำทุ่นลอยน้ำในการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์ขนาด 320 วัตต์จำนวน 16 แผ่น สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งมายังอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด

 

39454360_1906078359508886_6539573284277583872_o

ผังภาพวงจร

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบ สมาร์ทไฮบริด เป็นเทคโนโลยีใหม่ทำงานคล้ายกับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าในคอมพิวเตอร์หรือ UPS ระบบจะเลือกรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแผ่นโซล่าร์เซลล์เข้ามาแปลงเป็นกระแสสลับ 220 โวลท์ ก่อนในตอนกลางวันที่มีแสงแดดแล้วผลิตไปจ่ายไฟเข้าสถานี

40093115_1918388784944510_9075737178914422784_o

หลุยส์ เฮสดาร์ซัน

ในกรณีนี้มีการใช้พลังงานเพียง 3,000 วัตต์ชั่วโมง จะมีพลังงานที่ไม่ได้ใช้เกินมาประมาณ 2,000 วัตต์ชั่วโมงระบบก็จะทำการชาร์จพลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และยังคงใช้ได้อยู่เหมือนเดิม เมื่อเแสงแดดหมดระบบก็จะดึงเอาพลังงานที่สะสมไว้จากแบตเตอรี่มาใช้ประมาณ 5 ชม. (ช่วงกลางคืน) พลังงานที่สะสมไว้ก็จะหมดจากแบตเตอรี่

IMG_1207

ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่มากก็เพราะไม่ต้องการสำรองไว้มากจะเปลืองค่าแบตเตอรี่ หลังจากห้าทุ่มเป็นต้นไประบบสวิทช์อัตโนมัติก็จะตัดไปใช้ไฟจากสายส่ง ซึ่งไฟจากสายส่งนี้เราสามารถเลือกให้ชาร์จแบตช่วยแผ่นโซล่าร์เซลล์ได้ในกรณีที่พายุเข้าเป็นเดือนเหมือนเช่นทุกวันนี้ 

40067137_1918479361602119_8400086373113004032_o.jpg
ข้อดีของระบบนี้คือไฟจากสายส่งดับระบบก็ไม่ดับไปด้วยเพราะไม่ได้ซิงโคไนซ์กับไฟสายส่ง ขอให้มีแดดก็ยังใช้ได้ตลอด แม้แดดจะหมดไฟจากแบตก็ยังจ่ายต่อไปได้อีก 4-5 ชม.หากมีงบประมาณพอเอาให้จ่ายทั้งคืนรอจนแดดมาใหม่ก็ทำได้ จากภาพขั้นตอนการติดตั้งนี้จะเห็นได้ว่า ไฟจากสายส่งเป็นเพียงแค่ไฟสำรองระบบของเราเท่านั้น เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสถานีวิทยุเสียงธรรมที่เปิดต่อเนื่องส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาสนใจธรรมะภาคปฏิบัติกันมากขึ้นเพราะไม่ต้องลงทุนก็สร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองได้

การติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ

ตามหลักการของอาร์คีเมดีส : แรงลอยตัวของวัตถุ = น้ำหนักของของใหลที่ถูกแทนที่โดยวัตถุนั้น
ถ้าเราต้องการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด 5 Kw.นำหนักรวมประมาณ 1,200 กก.คือเราต้องการแรงลอยตัว 1200 กก ถ้าของใหลเป็นน้ำ สิ่งที่แทนที่คืออากาศ(โดยคิดคร่าวๆตัด นน.ของอากาศออกไป)ดังนั้น
น้ำ 1 ลิตร จะหนัก 1 กก. ถ้าต้องการแรงลอยตัว 1,200 กก.ก็จะต้องแทนที่น้ำ 1,200 ลิตร คิดเป็น ลบ.เมตร ได้ 1.2 ลบ.เมตร จากการไปดูโครงสร้างแล้วทำให้หวั่นใจว่าจะเป็นการลอยน้ำแบบไหน โดยสภาพการลอยตัว

39846693_1911769628939759_2614344754829197312_n

การลอยตัวมี 3 แบบคือ
-Positive Buoyancy การลอยตัวเป็นบวก วัตถุจะลอยน้ำ
-Neutral Buoyancy การลอยตัวเป็นกลาง วัตถุไม่ลอยไม่จม มีสภาพไร้น้ำหนัก
-Negative Bouyancy การลอยตัวเป็นลบ วัตถุจมน้ำ
ความสำคัญของการลอยตัว คือปริมาตร ไม่ใช่น้ำหนัก
มีสูตรแนะนำมากมายต้องลองทำดูว่าแบบไหนจะไม่เปลืองเกินไป เทคนิคในการหาปริมาตรของทุ่นเพื่่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.น้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์และชุดโครงสร้าง 13kg/m2 และ
2.น้ำหนักของชุดโครงสร้างแพและจับยึดทุ่น ตัวเลข 40kg/m2-100kg/m2 หลังจากนั้นหาพื้นที่ที่ใช้งานทั้งหมด นำไปคูณน้ำหนักต่อตารางเมตรจะได้น้ำหนักของแพออกมา

การที่วัตถุสามารถลอยน้ำได้ จะต้องมีแรงปฏิกริยามากกว่าแรงโน้มถ่วง เพราะฉะนั้นวัตถุจะต้องมีค่าความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าน้ำ ซึ่งความหนาแน่นของน้ำ D = 1/1000 kg/m3
จาก D = m/v จะได้ว่า มวล 1kg = ปริมาตร1 ลิตร (1 ลบ.ม =1000 ลิตร) สมมุติว่า ต้องการให้แพสามารถรองรับน้ำหนักได้ 1200 kg ก็ต้องใช้ทุ่นลอยน้ำที่มีปริมาตร 1200 ลิตร แต่ว่าควรเผื่่อค่าความปลอดภัยไว้ที่ 1.5 เนื่องจากมีน้ำหนักของทุ่น และอาจจะมีวัตถุอื่นๆบรรทุกในอนาคตร่วมได้ เพราะฉะนั้นจะได้ปริมาตรของทุ่นที่ปลอดภัยคือ 1200×1.5 = 1800 ลิตร หากใช้ถังเปล่าปริมาตร 200 ลิตร จะใช้ถังจำนวน 9 ถัง เป็นอย่างต่ำ โดยบางท่านอาจจะออกแบบทุ่นเองก็สามารถนำปริมาตรดังกล่าวไปคำนวณหาขนาดของทุ่นให้เหมาะสมก็ได้

40082639_1918492691600786_1724391010991079424_o

งานนี้ดาราพระเอกละครจากช่อง 7 สี หลุยส์ เฮสดาร์ซัน พระเอกลูกครึ่งฝรั่งเศส มาช่วยติดตั้้งโซล่าร์เซลล์ร่วมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม จึงเป็นสีสันให้กับท้องถิ่นแห่งนี้อีกแบบหนึ่ง

และยังมีโซล่าร์ลอยน้ำจาก SCG มาติดตั้งระบบมาตรฐานให้อีก 5 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถมาชมได้ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

40046251_1918492441600811_3282394615272964096_o

บ้านกินแดด

บ้านกินแดด

37085223_1841084039341652_2682955650496987136_n

บ้านดิน และบ้านกินแดด

บ้านกินแดดศรีแสงธรรม ตัวอย่างการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านพักอาศัยสำหรับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากสายส่งหรือไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ให้คนมีทางเลือกในการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสายส่งแค่ไหน หรือไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลย ถ้าอยากมีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องไปออกข่าวอ้อนวอนนายกให้ยาก หรือไปทำเป็นบนบานศาลกล่าวกับเสาไฟฟ้า เอาสูตรนี้ไปลองทำดู 

โดยมีอุปกรณ์สำหรับชุดเล็กๆ สำหรับที่ต้องการใช้งานน้อย จึงแนะนำขนาด 300 วัตต์เป็นพื้นฐานสำหรับที่เหมาะกับงบประมาณ หากต้องการใช้งานมากขึ้น นานขึ้น หรือมีคนจำนวนมากก็ต้องใช้ขนาด 1,500 วัตต์ที่ติดตั้งไปกับรถนอนนา “ชุดนอนนา” โมเดล 1,500 วัตต์

 

แต่ถ้ามีงบประมาณน้อย หรือไม่ต้องการใช้มากบ้านกินแดดชุดนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันโดยมีอุปกรณ์ดังนี้

37338451_1849289231854466_7465846551470931968_o

แผ่น 150  วัตต์ 2 แผ่น

  1. แผ่นโซล่าร์เซลล์ขนาด 150 วัตต์ 1แผ่นราคาประมาณ 3,000 บาท

2. คอนโทรลชาร์จ 10 แอมป์ราคาประมาณ 300 – 600 บาทแล้วแต่คุณภาพของแต่ละยี่ห้อ

3. แบตเตอรี่ 100 แอมป์ถ้าเป็นแบตรถยนต์ก็ไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนที่นี่จะไม่แนะนำแบตเตอรี่รถยนต์ควรเป็นแบตเตอรี่แห้งราคาประมาณ 7,000 บาท

4. หากมีงบประมาณเพิ่มเติมอาจจะใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 220 โวลท์ขนาด 300 วัตต์ หรือไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าไม่มีความจำเป็น

50527314_2181838852130117_2638779210323197952_n

คอนโทรลชาร์จ 10 แอมป์

 

นอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์การต่อ และสายไฟ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นประเภทกระแสตรงหรือเรียกว่า DC 12 V. ทั้งหลอดไฟ หม้อหุงข้าว เตารีด พัดลม ทีวี เครื่องสูบน้ำ (ยังไม่มีเครื่องซักผ้า) เครื่องใช้เหล่านี้มีขายหมด

37173086_1847638142019575_2710415034277691392_o เพียงเท่านี้ก็เป็นบ้านกินแดดได้ทันทีด้วยอุปกรณ์ 3-4 ชิ้นเท่านั้น จะหุงข้าวสูบน้ำ รีดผ้า ชาร์จมือถือ ก็นับว่าเป็นตัวอย่างการประยุกต์โซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน จากโรงเรียนศรีแสงธรรม ซิลิคอน วัลเลย์ อุบลราชธานี

IMG_2360

ชุดเล็ก 300  วัตต์แบบเคลื่อนย้าย

แต่เวลาใช้งานจริง ถ้าใช้พร้อมกันทั้งหมดที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้นี้แผ่น 150 วัตต์แผ่นเดียวคงไม่ได้ไฟไม่เพียงพอในแต่ละวันอาจจะต้องเพิ่มจำนวนแผ่น หรือเพิ่มขนาดจาก 150 วัตต์ เป็น 330 วัตต์ 24 โวลท์พร้อมอินเวอร์เตอร์ เหมือนเช่นชุดนอนนา แต่รับรองว่าไม่ต้องใช้ไฟจากสายส่งเลยก็ว่าได้ ตัวอย่างชุดนอนนาขนาด 2,000 วัตต์ 


และแนะนำเรื่องการสูบน้ำไม่ควรใช้จากแผ่นเตอรี่เพราะแบตเตอรี่คือสิ่งที่แพงพอสมควรจึงต้องถนอมการใช้งาน แยกระบบออกมาต่างหากจะได้ช่วยยืดระยะการใช้งานของแบตเตอรีมากขึ้น

นี่ก็เป็นแนวทางการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะอยู่ไกลจากเมืองหลวงหรือศูนย์กลางความเจริญแค่ไหนแต่เราอยู่ใกล้พระอาทิตย์เท่ากัน ดังนั้นหากที่ไหนไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ติดต่อมาที่นี่ ศรีแสงธรรมการไฟฟ้า

อบรมโซล่าร์เซลล์รุ่น 18

อบรมโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น รุ่น 18

อบรมโซล่าร์เซลล์รุ่น18

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโซล่าร์เซลล์เบื้องต้นรุ่น 18
16-17 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น 
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

1.รับจำนวน 20 คน
2.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกทำ 2,500 บาท/คน
3.ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ทำเสร็จนำกลับบ้านด้วย 3,000 บาท

————มีอาหารพร้อม ที่พักในโรงเรียน————————–

“”””””””””””””””””””เรียนรู้ง่าย ทำได้ ใช้เป็น”””””””””””””
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องชำระค่าลงทะเบียนสมัคร และค่าอุปกรณ์ ก่อนเข้าอบรม หรือไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทางโรงเรียนจะสั่งอุปกรณ์ได้ทัน

49838198_2111284452321608_4639504929625473024_n

ชุดฝึกที่ผู้เข้าอบรมต้องทำได้และนำกลับไปใช้ที่บ้าน

ตัวอย่างชุดฝึกสอนการติดตั้งเพื่อประยุกต์ไปใช้งานจริง

ชุดนอนนา 1,500 วัตต์ เพื่อมาเป็นชุดสอนหรือท่านที่สนใจต้องการนำกลับไปใช้สามารถสั่งจองอุปกรณ์ล่วงหน้าและติดตั้งเพื่อนำกลับไปใช้งานได้

 

ชุดสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เป็นชุดที่สองสำหรับการแนะนำวิธีการต่อ วิธีการติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้นำไปใช้งานได้เอง

 

ชิ้นงานที่ 1 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โคมไฟถนน ที่ทุกคนควรทำเป็น

ชิ้นงานการอบรมสำหรับระบบไฟส่องสว่าง

img_3457

โคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์

สนใจเข้าร่วมฝึกทำติดต่อ
Fb: พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม
โทร 086 233 1345,
โอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์ ที่บัญชี
“น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี 786-0-15332-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ sisaengtham@hotmail.com เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และสั่งอุปกรณ์ จึงจะนับเป็นการจองที่สมบูรณ์

ปล.เนื่องจากมีโปรแกรมอบรมให้หน่วยงานตลอดไม่มีเวลาจัดให้บุคคลทั่วไป จึงเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ หากเต็มจะปิดรับสมัครทันที
11 มกราคม 2562

 

การเดินทางมาโรงเรียนศรีแสงธรรม

การเดินทาง อบรมโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม
แนะนำเส้นทางเริ่มจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีมาตามเส้นทางดังนี้

18869765_1328962210515253_573645731_o

โรงเรียนศรีแสงธรรม

1.เริ่มจากทางเลี่ยงเมืองถ้ามาจากวารินชำราบให้ตรงมาทางพิบูลมังสาหารเลย หากมาจากเลี่ยงเมืองทางม.อุบล หรือมาจากทางกันทรลักษณ์ ให้เลี้ยวขวาตรงแยก บัวเทิง หรือมาจากทางเลียงเมืองทางตระการ หรืออำนาจเจริญเมื่อข้ามสะพานแม่น้ำมูลมาให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกบัวเทิง

1แยกบัวเทิง

แยกบัวเทิง

2.ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 35 กม.จะถึง อ.พิบูลมังสาหาร ถึงสามแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาจะไป อ.สิรินธร ช่องเม็ก

2สามแยกพิบูล

สามแยกพิบูลมังสาหาร

3. เมื่อเลี้ยวซ้ายมาประมาณ 1 กม.จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลขึ้นสะพาน เมื่อลงสะพานแล้วจะเป็นสี่แยกให้ตรงมาห้ามเลี้ยวทางไหน ถ้าเราเลี้ยวขวาเพราะจะไปอ.โขงเจียมเป็นทางที่อ้อมพอสมควร  ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอ.ตาลสุม ย้ำว่าให้ตรงมาทางอำเภอศรีเมืองใหม่ ประมาณ 22 กม.

4แยกโขงเจียม

สี่แยกสะพานข้ามแม่น้ำมูล

4. วิ่งมาเรื่อยๆ จะถึงบ้านดอนใหญ่เป็นสามแยก ถนนสายตระการ – โขงเจียม ด้านหน้าจะเป็นตู้ยามตำรวจ ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอ.ตระการพืชผล และอ.ศรีเมืองใหม่ ให้เลี้ยวขวามาทางอ.โขงเจียม ประมาณ 9 กม.

5แยกดอนใหญ่

แยกบ้านดอนใหญ่ ต.บูรพา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบล


5. วิ่งตรงมาเรื่อยๆ จะผ่านอบต.คำไหลทางซ้ายมือจะถึงบ้านห้วยหมาก จะมีสะพานพอข้ามสะพานจะมีทางเลี้ยวซ้ายตรงคอสะพาน มาบ้านดงดิบ ย้ำต้องเลี้ยวตรงคอสะพานเท่านั้น สังเกตว่าจะมีร้านขายวัสดุก่อสร้าง และปั๊มน้ำมันตรงปากทาง

6ทางเลี้ยว

ทางเลี้ยวตรงสะพานบ้านห้วยหมาก


6. จากสะพานบ้านห้วยหมากมาถึงบ้านดงดิบ 5 กม.เป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรังนิดหน่อยผ่านหน้าวัดบ้านหว้ามา ข้ามสะพานเล็กๆ ก็จะถึงบ้านดงดิบ

7ดงดิบ

บ้านดงดิบ ทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นวัดป่าดงเย็น

6.โรงเรียนศรีแสงธรรมอยู่เลยหมู่บ้านดงดิบมาประมาณ 300 เมตรด้านขวามือมีรั้วสีส้มติดถนน

8โรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม การเดินทาง


หรือมาตามกลูเกิลแม๊พ https://goo.gl/maps/XSaE9MdFNB12
ปล.อย่าเชื่อ GPS มากนักส่วนมากจะพาเข้าไร่มันสำปะหลังมาหลายคนแล้ว หากหลงไปถึงโขงเจียมแล้วก็ให้ถามทางมาบ้านห้วยหมาก ต.คำไหลก่อนค่อยเลี้ยวตรงคอสะพาน

โรงเรียนศรีแสงธรรม
เลข ที่ ๒๑๒ ม .๕ ตำบล ห้วย ยาง ประเทศไทย รหัส ไปรษณีย์ ๓๔๒๒๐ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
GOOGLE.CO.TH