กฏ ระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้­มกันให้กับตนเอง การรักษาธรรม รักษาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันได้อย่างดีศีลทำให้สังคมสงบร่มเย็นหากไม่มีศีลย่อมทำตน­ให้เดือดร้อน สังคมเดือดร้อน บางอย่างควรเร่ง บางอย่างควรช้า ให้พิจารณาให้ดี

Advertisements

ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ บริจาค 3,000,000.บาท สร้างอาคารเรียน

บ. ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสมพร หอพรสิริ, คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณชัยพร หอพรสิริ, คุณกัลป์ หอพรสิริ ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศรีแสงธรรม จำนวน 3,000,000 บ. (สามล้านบาทถ้วน). ขออนุโมทนา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ใบโอนเงิน

ตนเตือนตนนั่นหล่ะดี

“ผู่อื่นสอนให้มันเกิดโมโห โตสอนโตมันจั่งสอนได้”เป็นภาษิตอีสานที่นักปราชญ์โบราณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นคติ ข้อคิดเตือนใจในการอยู่ในสังคม
คนเราต้องหมั่นตรึกตรองสำรวจหาข้อบกพร่องตนเองเสมอ การปรับปรุง แก้ไขหากไม่รู้จักจุดบกพร่องตนเองแล้วจะยากในการฝึกฝนตนเอง การนำหลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นทางแห่งความเจริญ จึงสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ตนเตือนตนนั่นแหละดี”

ความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักรับความรับผิดชอบ เป็นผลมาจากการกระทำของเราตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ควรทำตัวให้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง หรือตัวอย่างที่ดีในสังคมให้ได้ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ การรักษาระเบียบวินัยเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง

การศึกษาต้องเน้นคุณธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรในงานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน เป็นการเน้นย้ำให้จัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ ยิ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนที่นี่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ

คนทำอะไรไม่มีใจก็ไร้ค่าไร้ราคาเปรียบเสมือนทรากศพเมื่อนำมาวัดแล้วมีสองอย่างคือฝัง­กับเผา คนเราทำงานสิ่งใดไม่ประกอบด้วยใจแล้วทำอะไรไม่ออกมาจากใจงานก็ไร้ค่าไร้ราคา เราควรฝึกหัดตัวเราให้ใส่ใจใคร่ครวญในงานที่ตนทำให้เป็นไปในทางธรรมะคือความดี