U-School Mentoring

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

IMG_6836

บันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเกียรติจากมหาลัยอุบลราชธานี “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ให้ไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนเนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธาน

 

 

ในฐานะที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง

37629134_1859645817485474_1212756072691924992_o.jpg

ทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการนำเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 การศึกษาแบบมีอาชีพ ที่นำเรื่องพลังงานและการเกษตรมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 100% และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จากการทดสอบคะแนน O-NET พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขยับเข้าใกล้คะแนนเฉลียระดับประเทศมากขึ้น 

3609A5FD89134C30889AEFF923B80445

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้มีการทำ MOU. ร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วย จึงนับว่าเป็นการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะชนบทห่างไกลตามแนวชายแดนได้มีโอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 17218549_1305430046240390_1405815224930271307_o

บุญกุ้มข้าว

49051440_2088355521281168_5504674345638690816_n

นางรำบายศรีสู่ขวัญข้าว

บุญกุ้มข้าวใหญ่โรงเรียนศรีแสงธรรมเพื่อจัดหาทุนโครงการอาหารกลางวันฟรี โดยขอรับบริจาคข้าวเปลือก เงิน หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนโครงของโรงเรียนประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

49441614_2083680125082041_2024301009538383872_n.jpg

ครูและนักเรียนออกไปรับบริจาคข้าวเปลือกตามหมู่บ้าน

เนื่องด้วยโรงเรียนศรีแสงธรรม มีโครงการอาหารกลางวันฟรี รถรับส่งฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องหาทุนมาสนับสนุน ในภาครัฐก็จะมีสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ทางโรงเรียนศรีแสงธรรม จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาม.1 – ม.6 จึงไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว

49265695_2083680145082039_596444165684854784_n

เมื่อได้ข้าวเปลือกมาก็จะมากองรวมกันเรียกว่ากุ้มข้าว

ทางโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการพึ่งพาตนเองเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงเด็กนักเรียนได้ นับเป็นเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงนักเรียน 220 คน หากคิดค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมื้อละ 10 บาท/คน จะตกปีละ 440,000 บาท ตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินประมาณ 3,520,000 บาท และยังมีค่ารถรับส่งอีก 4 คัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นกัน

49397755_2088333897949997_6539346230831480832_n

พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

ดังนั้นจึงมีการดำนาปลูกข้าวกินไว้เสริมรายได้ของโรงเรียน มีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งต่ำน้ำพริกที่เรียกว่า “แจ่วบอง” ไว้จำหน่ายอีกด้วย ไว้เป็นการเสริมรายได้ เรียกว่าการพึ่งพาตนเองระดับโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดงานบุญกุ้มข้าวเพื่อรับบริจาคเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนดังกล่าว จึงได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง “การศึกษาแบบมีอาชีพ”

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงิน ทางโรงเรียนออกใบเสร็จให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของเงินบริจาค 46474727_2032296160220438_6404199935197052928_n

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
เลขที่ 862-006-4355 หรือ กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม
ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

กฏ ระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้­มกันให้กับตนเอง การรักษาธรรม รักษาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันได้อย่างดีศีลทำให้สังคมสงบร่มเย็นหากไม่มีศีลย่อมทำตน­ให้เดือดร้อน สังคมเดือดร้อน บางอย่างควรเร่ง บางอย่างควรช้า ให้พิจารณาให้ดี

ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ บริจาค 3,000,000.บาท สร้างอาคารเรียน

บ. ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสมพร หอพรสิริ, คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณชัยพร หอพรสิริ, คุณกัลป์ หอพรสิริ ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศรีแสงธรรม จำนวน 3,000,000 บ. (สามล้านบาทถ้วน). ขออนุโมทนา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ใบโอนเงิน

ตนเตือนตนนั่นหล่ะดี

“ผู่อื่นสอนให้มันเกิดโมโห โตสอนโตมันจั่งสอนได้”เป็นภาษิตอีสานที่นักปราชญ์โบราณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นคติ ข้อคิดเตือนใจในการอยู่ในสังคม
คนเราต้องหมั่นตรึกตรองสำรวจหาข้อบกพร่องตนเองเสมอ การปรับปรุง แก้ไขหากไม่รู้จักจุดบกพร่องตนเองแล้วจะยากในการฝึกฝนตนเอง การนำหลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นทางแห่งความเจริญ จึงสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ตนเตือนตนนั่นแหละดี”

ความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักรับความรับผิดชอบ เป็นผลมาจากการกระทำของเราตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ควรทำตัวให้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง หรือตัวอย่างที่ดีในสังคมให้ได้ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ การรักษาระเบียบวินัยเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง

การศึกษาต้องเน้นคุณธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรในงานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน เป็นการเน้นย้ำให้จัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ ยิ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนที่นี่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข