การพับกล่องนม

นักเรียนสาธิตการพับกล่องนมเพื่อนำไปขายเป็นกิจกรรมในวันแม่ เกี่ยวกับธนาคารขยะของโรงเรียนศรีแสงธรรม หลังจากอบรมการคัดแยก และการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมาธิในวันแม่

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันแม่ วันนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้ากราบแม่ใน