จิตอาสาผู้ช่วยครูศรีแสงธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในบทเรียนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ซักถามกัน