จิตอาสาปทุมพิทยาคารสู่ศรีแสงธรรม

ชมรมจิตอาสาจากโรงเรียนศรีประทุมวิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มาศึกษาดูงานและร่วมจัดกิจกรรมทำความดีด้ว­ยการปลูกป่าป้องกันยาเสพติดกับคณะครูและนั­กเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีแสงธรรมจะจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี
ชั้นม.2
1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย โคตรมงคล
3. เด็กหญิงอรพรรณ เวชสาร
4. เด็กหญิงอรัญญา เวชสาร
5. เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงงาม

ชั้นม.3
6. เด็กหญิงณัฐยา ป้องคำ
7. เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
8. เด็กหญิงอัมพิกา พิมพ์ทวี
9. เด็กหญิงวิจิตรา สิงหธรรม

ชั้นม.6
10. นางสาวฐิติมา คำหาร
11. นางสาวชุตินันท์ กระจายศรี

รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เหรียญทองอันดับหนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
น.ส.โสดาพร เขียวสะอาด.
เด็กหญิงสุทธิดา อินสา
เด็กหญิงวิจิตร สิงหธรรม
3.เด็กหญิงมนีนุช แก้วปัญญา

เหรียณทองอันดับหนึ่ง จัดสวนถาดแบบชื้น
1. นางสาวนิฐิรัตน์ ทองพูล
2. นางสาวการุณรัตน์ จักรได้
3. นางสาววนิดา มาษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่ามีจิตสาธารณะ
1. นายชณที นามเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนศรีแสงธรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ดังนี้
1.รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 จำนวน 30 คน
2.รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 จำนวน 25 คน

หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา
2.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม

สอบคัดเลือก
ม.1 วันที่ 2 เมษายน 2556
ม.4 วันที่ 3 เมษายน 2556

ประกาศผล/รายงานตัว
วันที่ 5 เมษายน 2556

ม.อุบลรับนักเรียนดีมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

จำนวน 267 คน

– รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th (ภายหลังที่นักเรียนผู้สมัครผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาแล้ว)

– สนใจติดต่อที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
แบบฟอร์มหนังสือของสถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่นำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ (ใช้สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)