สมาธิศรีแสงธรรม14 เหตุดี ผลดี

ความตั้งใจทำงานย่อมส่งผลดีตามมา ประกอบเข้ากับความขยัน หมั่นฝึกฝน คิดวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หลักธรรมะอิทธิบาท 4 ควรศึกษาแล้วนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

การพับกล่องนม

นักเรียนสาธิตการพับกล่องนมเพื่อนำไปขายเป็นกิจกรรมในวันแม่ เกี่ยวกับธนาคารขยะของโรงเรียนศรีแสงธรรม หลังจากอบรมการคัดแยก และการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เด็กไม่เอาถ่าน

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพิษจากถ่านไฟฉายของโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นการนำแบตเตอรีเก่าจากโทรศัพท์มือถือมาต่อเข้ากับวิทยุเพื่อทดแทนการใช้ถ่านไฟฉาย จากการทดลองพบว่าสามารถเปิดวิทยุได้ต่อเนื่อง 19 ชม. ทั้งนี้ยังสามารถต่อชาร์จไฟได้อีก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากถ่านไฟฉายได้ เดือนละ 72 บ.หรือ 864 บ/ปี ซึ่งในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มี สองร้อยกว่าหลังคาเรีือน หากทุกบ้านใช้วิทยุเท่ากันปีหนึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถ่านไฟฉายได้ปีละ 172,800 บาท หากคิดต่อไปอีกในอำเภอโขงเจียมมี 50 หมู่บ้านหากรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านใช้ด้วยกันหมดคงลดค่าใช้จ่าย 8,640.000 บาทเลยทีเดียว

ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสำฤทธิ์ สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องและตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครู และนักเรียน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมีปริมาณมาก หากมีการจัดการขยะ จะส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่น้อยลง และส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น โครงการธนาคารขยะ เป็นแนวทางในการจัดการลดปริมาณขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมและชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะคัดแยกมาฝากธนาคาร ซึ่งทางร้านขายของเก่าจะมารับซื้อขยะคัดแยกจากโครงการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโครงการธนาคารขยะ ได้กำหนดราคาขยะโดยอิงราคาขยะกลาง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดระบบการจัดการขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
๒.๓ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะแก่ นักเรียน และครูในโรงเรียนศรีแสงธรรม
๒.๔ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๕ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออมในกลุ่มนักเรียนและครู
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
– นักเรียน และ ครูโรงเรียนศรีแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐%
๓.๒ คุณภาพ
– ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
– นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อการออมและการจัดการขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัจจันทร์ มัทยาทิพย์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป