U-School Mentoring

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

IMG_6836

บันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเกียรติจากมหาลัยอุบลราชธานี “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ให้ไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนเนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธาน

 

 

ในฐานะที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง

37629134_1859645817485474_1212756072691924992_o.jpg

ทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการนำเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 การศึกษาแบบมีอาชีพ ที่นำเรื่องพลังงานและการเกษตรมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 100% และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จากการทดสอบคะแนน O-NET พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขยับเข้าใกล้คะแนนเฉลียระดับประเทศมากขึ้น 

3609A5FD89134C30889AEFF923B80445

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้มีการทำ MOU. ร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วย จึงนับว่าเป็นการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะชนบทห่างไกลตามแนวชายแดนได้มีโอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 17218549_1305430046240390_1405815224930271307_o

เด็กดีศรีแสงธรรม

10153830_726676224115778_3507212818414288365_n
ด.ช.วันนพ สร้อยคำ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เก็บเงินได้ 11,140 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) ได้นำมาแจ้งให้คุณครูประกาศหาเจ้าของ และมีเจ้าเของมาติดต่อขอรับแล้วด้วยความดีใจ

10801687_726649520785115_6119217768165487953_n 10357831_726649524118448_7673007704332374402_n

ทางโรงเรียนขอประกาศชื่นชมในความซื่อสัตย์ มีจิตใจไม่โลภเอาของคนอื่น ของเด็กชายวันนพ สร้อยคำ ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจมาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ ซึ่งเก็บเงินได้ใบบริเวณโรงเรียนเวลาประมาณ 12 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ทำดี

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ยังทันสมัยอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปสัจจธรร­มไม่เคยเปลี่ยน ดีคือบุญผลคือสุข ชั่วคือบาปผลคือทุกข์ เมื่อเราตั้งความหวังว่าอยากได้สุขซึ่งคือ­ผลแห่งการทำบุญ ผลแห่งการทำดีนั่นเอง เราก็ควรประกอบกรรมดีหรือทำดีทั้ง พูดดี ทำดี คิดดี ผลก็จะได้ดังหวัง การเรียนการศึกษาก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตท­ั่วไป ถ้าตั้งใจเรียนดี สนใจเรียนดี เอาใจใส่ดีทุกๆอย่างก็จะเกิดผลดังที่เราคา­ดหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได­้โดยทั่วไป

อย่าเอาเปรียบสังคม

ฉลาดแกมโกง เป็นคำที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งเป็นพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นที่น่ารังเกี­ยจของสังคมไม่ว่าเล็กหรือสังคมใหญ่ เราเป็นนักเรียนสิ่งสำคัญคือการแสวงหาความ­รู้ให้มากจะได้มีความฉลาด เมื่อมีปัญญาความเฉลียวฉลาดจากการศึกษาแล้­วก็ควรใช้ความฉลาดนั้นให้เป็นไปเพื่อประโย­ชน์ตนและประโยชน์ท่าน พิจารณาการใช้ให้สอดคล้องกับคุณงามความดีห­รือเรียกว่าใช้ปัญญาความฉลาดในทางที่เป็นธ­รรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆกัน อย่าใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เมื่อทำอย่างนี้กันทุกคนสังคมเราก็มีแต่คว­ามสงบสุข ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีคนมาฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบกันในสังคมของเราก็จะทำให้­เราทุกคนมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

ความดี

คนดีทำความดีได้ง่าย ทำความชั่วได้ยาก คนชั่วทำความดีได้ยาก ทำความชั่วได้ง่าย การนำหลักคนดีคนชั่วนี้มาประเมินตนเองอยู่บ่อยๆจะได้ปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพราะคนที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด

โครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษา “ต้นกล้าศรีแสงธรรม”

การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่เอื้ออำนวยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการไม่พร้อมการมีบุตรก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ ทางโรงเรียนมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้ทุนการศึกษา มีการจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง และชุดนักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล
การจัดโครงการทุนอุปถัมภ์การศึกษาต้นกล้าศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายและผู้ปกครองที่สูงวัย ทางโรงเรียนจึงต้องทำโครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตสมวัยเป็นคนดีช่วยเหลือตนเองได้และสรรค์สร้างประโยชน์สุขต่อสังคมสืบไป
การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน การให้ทุนการศึกษาไม่ได้เป็นการผูกมัด ท่านสามารถเลือกจำนวนนักเรียน และเลือกทุนที่จะมอบในระยะสั้นคือ ๑ ปี ระยะกลาง ๓ ปี ระยะยาวคือ ๖ ปี การบริจาคทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีแสงธรรมยังสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีกับโครงกาจ่าย ๑ ได้ ๒ ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดหยอดภาษี 200% (ตรวจสอบ)

ติดต่อบริจาคได้ที่ รร.ศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0862331345
หรือ โอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”
เลขที่บัญชี 786-0-06333-3