ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์รุ่น 1-5

103412146_3114311578685552_5568961531577375490_n

ช่างขอข้าวเวอร์ชั่นเสื้อเขียว

อบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ คอร์ส 2 วัน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตรสู้ภัยแ้งด้วยแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ AC. DC
2 หลักสูตรบ้านกินแดด และชุดนอนนา
3 หลักสูตรระบบออนกริดสำหรับบ้านพักอาศัย (กองโจรโซล่าร์เดิม)

 

ชุดพญาแล้งลงหนอง

กำหนดการอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา 08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสารการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

เวลา 10.30-10.45 พักเบรค

 

เวลา 10.45-12.00 น.

1) สาธิตการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์

2) สาธิตการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ (พญาแล้งลงหนอง)

 

เวลา 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 14.30 น. สอนการติดตั้งระบบอ๊อฟกริด (บ้านกินแดด)

เวลา 14.30 – 14.45 พักเบรค

เวลา 14.45 – 16.30 น. สอนการติดตั้งระบบออนกริด (โซล่าร์กองโจรเดิม)

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร

เวลา 09.00 – 10.30  น. บรรยายหัวข้อ “การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งาน” และตอบคำถาม

เวลา 10.30 -10.45 น.พักเบรค

เวลา 10.45- 11.20 น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าร์เซลล์กับการไฟฟ้า”

เวลา 11.20 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

 

 

104207107_3114311585352218_3890809340313668177_n

การติดตั้งระบบออนกริดขนาด 219 กิโลวัตต์

รายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นดังนี้

รายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นดังนี้

รุ่น 1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

1. คุณรัฐพงษ์ หว่านทอง 2.คุณรัตติกร หว่านทอง
3. คุณจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ 4.ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ประกลาง
5. คุณบุญช่วย เกสันเทียะ 6. คุณธรรมวิชัย ไม้งาม
7. คุณไพรัตน์ ผลาศักดิ์ 8.คุณวันชาติ เอี้ยวถาวรกุล 
9.คุณเจริญสุข นิ่มนวล 10.คุณ รัตนะ โพธิ์สุวรรณ 11.คุณสิทธวีร์ มิตรพระพันธ์ 12.คุณไพร ใจหาญ
13. คุณภูมินทร์ ปัททุม 14. คุณจักรินทร์ อนันต์กิตติปัญญา
15. คุณพิสิษฐ์ อมรพฤติวงศ์ 16. น.ส.จุฑามาศ บัวบาน
17. คุณทวีวัฒน์ วิริยะโฆษิตสกุล 18-20 พระสุชาติ สุจิณโณ
21. คุณเจษสันต์ ชัยสัมพันธ์สกุล. 22.คุณอานนท์ เข็มเพชร
23. คุณกฤษณ์ชัย จันคณา 24.คุณสุวิทา โชตึก
25. คุณอุดร อภัย

 

รุ่น 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563


1.คุณประวิทย์ สมานิตย์ 2. คุณพิมพ์พิศา พรพัชรสกุล
3. พระปลัดวิสุทธิ์ศรี 4. คุณจีรัง อ่ำแจ้ง
5. คุณชุมพร อ่อนโพทา 6.คุณฉัตรชัย ภูแป้ง
7. คุณกันตพัฒน์ สวัสดิ์สิริเดชา 8. คุณณัฐธพงษ์ รัตนวงกด
9. คุณณฐพงษ์ เจียงทองเลื่อน. 10.คุณณัฐธพงษ์ บุตรศรีวงศ์
11. คุณบุญเลิศ โพธิ์ขาว 12. คุณสณฑ์ทอง แก่นจันทร์
13. คุณภาคิน ลิขิตจารุเดช. 14.คุณปิยะพงษ์ แก้วพร
15. คุณสิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร. 16. คุณวัชระ ชัยสุระ
17. คุณณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข. 18.คุณเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง
19. คุณสมใจ นิ่มอนงค์ 20 คุณสมยงค์ ศรีบุรินทร์ 21 คุณอนุรักษ์ อุผำ


รุ่นพิเศษ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1-2 กรกฎาคม 2563


รุ่น 3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563


1. คุณสุรเดช​ เกียรติพัฒนาชัย 2.คุณเฉลิมพล คมสัน
3. คุณเพชร ร่มเย็น 4.คุณยอด ร่มเย็น
5. คุณนันท์มนัส อักษราปกรณ์ชัย. 6. คุณสมหมาย สมผิว
7. คุณประวิทย์ จันทะเกษ 8. น.ส.คริษฐพัชร์ สุขสวัสดิ์
9. คุณสุทัตตา หลิ่วรุ่งเรือง. 10. คุณวิภา เอื้อศิริพันธ์
11. คุณภาวุฒิ ศศิวิมลพันธ์ 12.คุณกิตตาภา ศศิวิมลพันธ์
13. คุณอลงกรณ์ แต้สุวรรณ. 14.พ.จ.อ.สมยศ คำสอน 15.คุณพิชัย จงกำโชค 16.คุณอภิชา วิภาพรศุภกุล 17.คุณมานพ บุราศรี 18 คุณน้ำเพชร สุวรรณกูฏ 19. คุณนพดล ดวงสินธุ์ 20.คุณสุรเชษฐ์ แสนสุข 22 คุณชาตรี ศรีมงคล 23. คุณนเรศ สอนสืบ 24.คุณณัฐธัญ คงรักษา 25 คุณวีระศักดิ์ ธุระหาญ

รุ่น 4 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

1. คุณศุภเดช สายหยุด 2.คุณธนนท์ คงแก้ว
3. คุณธนกร บุตรแก้ว 4.คุณธวัธชัย คงแก้ว
5. คุณมนตรี ลิ่มเซ่ง 6. คุณภีระยุทธ ยุวดี
8. คุณพิทักษ์ วันชา 9.คุณภูวนะ แต่งประกอบ
10.คุณนิติ ทิพย์วงศา 11.คุณเพทาย ฉันไชย 12 คุณกุลธวัธ เฉิดรัศมี 13 คุณธวัธชัย วงศ์สว่างพานิชย์

 


รุ่นพิเศษ 2 กรมชลประทาน

 

 

 

552487

ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ของโรงเรียนที่จะประกาศทางหน้าเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ จะมีลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนอีกครั้ง

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนที่สมบูรณ์และจะประกาศรายชื่อก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าละทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ถ้ามีผู้ติดตาม 500 บาท แต่ไม่ได้เข้าอบรม โดยชำระค่าอบรมได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 – 017-8586 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะให้จัดอบรมเป็นการเฉพาะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ท่านจึงจะเปิดอบรมรอบพิเศษตามวันเวลาที่ต้องการ

ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s