U-School Mentoring

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

IMG_6836

บันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเกียรติจากมหาลัยอุบลราชธานี “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ให้ไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนเนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธาน

 

 

ในฐานะที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง

37629134_1859645817485474_1212756072691924992_o.jpg

ทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการนำเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 การศึกษาแบบมีอาชีพ ที่นำเรื่องพลังงานและการเกษตรมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ

 

 

นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 100% และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น จากการทดสอบคะแนน O-NET พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขยับเข้าใกล้คะแนนเฉลียระดับประเทศมากขึ้น 

3609A5FD89134C30889AEFF923B80445

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้มีการทำ MOU. ร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วย จึงนับว่าเป็นการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะชนบทห่างไกลตามแนวชายแดนได้มีโอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 17218549_1305430046240390_1405815224930271307_o

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s