การกำจัดขยะเปียก

Zero Waste School แนวทางกำจัดขยะเศษอาหาร จากโรงครัวของโรงเรียนที่ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในแต่ละวันจะมีเศษผัก ผลไม้ต่างๆสามารถนำมาหมักลงในถังด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ EM เพื่อจะได้นำไปลงในแปลงนา หรือใช้กับผักสวนครัวของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ประโยชน์นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือน หรือในชุมชนของตนเองได้

1ปุ๋ย         2

3         4 5         6