ปลูกป่าแบบมิยาวากิ

ปลูกป่าลดคาร์บอน เป็นกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่นำแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน ของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาปลูกในแปลงสาธิตของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและผู้ทีสนใจทั่วไป
Stop Global warmming by Sisaengtham School
cr.music : “Melissa Etheridge – I Need to Wake Up” and the movie “Earth”