เพลงค่านิยม 12 ประการ

เพลงค่านิยมไทย 12 ประการ
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
– สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
– สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
– ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
– หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
– เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
– แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
– เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
– สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
– สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายและใจ
– สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม