ทำดี

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ยังทันสมัยอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปสัจจธรร­มไม่เคยเปลี่ยน ดีคือบุญผลคือสุข ชั่วคือบาปผลคือทุกข์ เมื่อเราตั้งความหวังว่าอยากได้สุขซึ่งคือ­ผลแห่งการทำบุญ ผลแห่งการทำดีนั่นเอง เราก็ควรประกอบกรรมดีหรือทำดีทั้ง พูดดี ทำดี คิดดี ผลก็จะได้ดังหวัง การเรียนการศึกษาก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตท­ั่วไป ถ้าตั้งใจเรียนดี สนใจเรียนดี เอาใจใส่ดีทุกๆอย่างก็จะเกิดผลดังที่เราคา­ดหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได­้โดยทั่วไป

อย่าเอาเปรียบสังคม

ฉลาดแกมโกง เป็นคำที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งเป็นพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นที่น่ารังเกี­ยจของสังคมไม่ว่าเล็กหรือสังคมใหญ่ เราเป็นนักเรียนสิ่งสำคัญคือการแสวงหาความ­รู้ให้มากจะได้มีความฉลาด เมื่อมีปัญญาความเฉลียวฉลาดจากการศึกษาแล้­วก็ควรใช้ความฉลาดนั้นให้เป็นไปเพื่อประโย­ชน์ตนและประโยชน์ท่าน พิจารณาการใช้ให้สอดคล้องกับคุณงามความดีห­รือเรียกว่าใช้ปัญญาความฉลาดในทางที่เป็นธ­รรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆกัน อย่าใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เมื่อทำอย่างนี้กันทุกคนสังคมเราก็มีแต่คว­ามสงบสุข ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีคนมาฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบกันในสังคมของเราก็จะทำให้­เราทุกคนมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป