Math contest ชิงโล่ ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข

math contest
ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัลจาก ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น
ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยจัดทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และนักเรียนที่ชนะจะได้รับรางวัลและโล่เกียรติคุณ จาก ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ รศ.นพ. วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชยอันดับ ๔ – ๑๐ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท
รางวัลชมเชยอันดับ ๑๑ – ๒๐ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑๐๐ บาท
ซึ่งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้รับเกียติบัตรในนามโรงเรียน ส่วนครูที่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรด้วย
1. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน
การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคลและแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น 4 ระดับ ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
ช่วงชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้นใด จะต้องศึกษาอยู่ระดับชั้นนั้นหรือต่ำกว่า
2. วิธีการสอบและเนื้อหาที่ใช้สอบ สอบข้อเขียน โดยกำหนดคะแนนและเวลา

ประถมศึกษา
ชั้นประถม 5 – 6 เนื้อหาที่จะสอบมีดังนี้
จำนวน การบวกการลบการคูณการหาร สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ มุมและส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน ทิศและแผนผัง เศษส่วน ทศนิยม พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม บทประยุกต์

มัธยมศึกษาปีที่1 เนื้อหาที่จะสอบมีดังนี้
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง พื้นฐานทางเรขาคณิต เศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
เนื้อหาในระดับ ม. 1 และอัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ จำนวนจริง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
เนื้อหาในระดับ ม. 1, ม. 2 และพื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ สถิติ ความน่าจะเป็น ตรีโกณมิติ

3. การสมัครสอบ

1. ใช้เวลาสอบ 100 นาที
2. คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ข้อสอบมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อละ 2 คะแนน) รวม 50 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย แบบเขียนเฉพาะคำตอบ จำนวน 10 ข้อ
(ข้อละ 3 คะแนน) รวม 30 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบอัตนัยภาษาอังกฤษ แบบเขียนเฉพาะคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 4 คะแนน)
รวม 20 คะแนน
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาข้อสอบในตอนที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยชำระค่าสมัครสอบเป็นรายบุคคล คนละ 30 บาท สำหรับทุกระดับชั้น
3.1 สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการกับ คุณครูณัฐวดี เฉลิมศรี หรือคุณครูจิราภรณ์ ว่องไว

3.2 สมัครทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี 34220 เพิ่มเติม.089-2835885, 086-2331345

3.3 สมัครออนไลน์ที่ http://www.acsst.wordpress.com แล้วโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม เลขที่ 786-0-06333-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส พิบูลมังสาหาร แล้วส่งสลิปแจ้งทางอีเมลล์ sst_ac@hotmail.com , http://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ โทรแจ้ง 086-2331345 (การสมัครออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น)

ใบสมัครออนไลน์

ตรวจสอบผลการสมัคร

ประกาศโรงเรียนศรีแสงธรรม

ที่ ศสธ

ใบสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

แบบประเมิน MATH CONTEST SST1 2012

ดาวน์โหลดข้อสอบ Math contest ครั้งที่ 1

ข้อสอบชั้น ป.5-6
ข้อสอบชั้น ม.1
ข้อสอบชั้น ม.2
ข้อสอบชั้น ม.3

เฉลยkey MATH CONTEST SST 2012

ผลการแข่งขัน MATH CONTEST

p 5-6 math
m 1 math
m 2 Math
m 3 math

ขอขอบคุณ

1.รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคทุนการศึกษา 10,000 บาท
2.ผู้ปกครองนักเรียน อำเภอม่วงสามสิบ บริจาคทุนการศึกษา 2,000 บาท

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s