กฏ ระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้­มกันให้กับตนเอง การรักษาธรรม รักษาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันได้อย่างดีศีลทำให้สังคมสงบร่มเย็นหากไม่มีศีลย่อมทำตน­ให้เดือดร้อน สังคมเดือดร้อน บางอย่างควรเร่ง บางอย่างควรช้า ให้พิจารณาให้ดี