วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทยม.4 ปี54


รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเล่มนี้ เป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องอ่านให้ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนที่ มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว
ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 อันจะเป็นประโยชน์ในการนำผลที่พบจากรายงานการวิจัยไปใช้ในการวางแผนหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของนักเรียนที่เหมาะสมต่อไป

https://skydrive.live.com/#!/view.aspx?cid=D7C7F43FA7A04558&resid=D7C7F43FA7A04558%21118&app=Word

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s