ต้นดี ปลายดี

ความดีเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเรา กริยาแห่งธรรม หรือจริยธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติของมนุษย์ เป็นการประยุกต์หลักธรรมะมาใช้ในชีวิตตาม หลักภูมิคุ้มกันในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง