จิตสาธารณะ เป็นมงคลของชีวิต

จิตสาธารณะ คือรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การรักษาตนคือรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาตนเองด้วยระเบียบวินัย รักษาโรงเรียนด้วยจิตสาธารณะคือการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข