ขยะที่ควรกำจัด

ขยะที่สร้างความเศร้าหมอง น่ายขยะแขยง น่าเบื่อไม่น่าเข้าใกล้คือ ขยะในใจควรละเสีย สิ่งเศร้าหมองขัดข้องใจควรปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย การจัดการตนเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีในการเข้าสู่สังคม โรงเรียนปรารภนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี จำเป็นต้องฝึกหัด ขัดเกลา เราต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษกับการเรียนรู้ โลกยิ่งกว้าง ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ก็มีมาก เป็นความรอบรู้ รู้รอบ โดยมีคุณธรรมกำกับ

การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิตมี 3 แบบได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนการแปลงทางเรขาคณิตทั้ง 3 แบบนี้จะได้ภาพที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเดียวกันกับรูปต้นแบบเสมอ

วิดีโอประกอบการเรียนการสอนการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้น ม.2

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET 54

วิทยาศาสตร์ทั่วไป O-NET ปี 54 นักเรียนสามารถนำมาศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเตรียมตัวเข้าทดสอบในระดับต่างๆ

สมาธิศรีแสงธรรม14 เหตุดี ผลดี

ความตั้งใจทำงานย่อมส่งผลดีตามมา ประกอบเข้ากับความขยัน หมั่นฝึกฝน คิดวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หลักธรรมะอิทธิบาท 4 ควรศึกษาแล้วนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน