ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสำฤทธิ์ สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องและตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครู และนักเรียน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมีปริมาณมาก หากมีการจัดการขยะ จะส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่น้อยลง และส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น โครงการธนาคารขยะ เป็นแนวทางในการจัดการลดปริมาณขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมและชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะคัดแยกมาฝากธนาคาร ซึ่งทางร้านขายของเก่าจะมารับซื้อขยะคัดแยกจากโครงการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโครงการธนาคารขยะ ได้กำหนดราคาขยะโดยอิงราคาขยะกลาง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดระบบการจัดการขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
๒.๓ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะแก่ นักเรียน และครูในโรงเรียนศรีแสงธรรม
๒.๔ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๕ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออมในกลุ่มนักเรียนและครู
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
– นักเรียน และ ครูโรงเรียนศรีแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐%
๓.๒ คุณภาพ
– ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
– นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อการออมและการจัดการขยะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัจจันทร์ มัทยาทิพย์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s